fbpx
โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ


ไฟล์บันทึกรายชื่อรับสมัครสอบ ของแต่ละโครงการ
[[ ใช้สำหรับอาจารย์ประสานงาน เท่านั้น ]]


ตรวจผลสอบรายบุคคล
โดยใช้ ชื่อ-สกุล หรือ รหัสประจำตัวสอบ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาสอบ ณ สนามสอบกลาง ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กสมองไว จ.นนทบุรี เท่านั้น!