ผู้บริหารองค์กร

ชื่อ [Name]
นายสุรชัย รักสมบัติ [ Surachai Raksombat ]

ตำแหน่ง [Position]
ประธานกรรมการบริหาร
[ Chief Executive Officer ]


วุฒิการศึกษา [ Education ]

      Ph.D Candidate (Measurement and Technology in Cognitive Science), The College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University, Thailand

      M.Eng. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2002

      B.Sc. (Chemistry), Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand, 1992

 


ประสบการณ์ [Work Experiences]

2001 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  [Chief Executive Officer]

https://www.facebook.com/TOPTESTCENTER

2003 – ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
[Institute for small and medium enterprises development]

2007 – ปัจจุบัน
คณะกรรมการ เผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา แห่งพุทธอุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

https://www.facebook.com/pakeong.org

2010 – ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหาร โครงการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้ชื่อโครงการ “คาราวานเพื่อการศึกษาเพื่อน้องสู่ท้องถิ่น” 

https://www.facebook.com/คาราวาน-เพื่อน้องสู่ท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของนักปราชญ์ทั้งหลาย ผู้ซึ่งมีความประพฤติประดุจผู้มีศีล สมฐานะผู้มีปัญญา ปรัชญาหลักในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพและเป็นแหล่งสร้างสรรค์ปัญญาแก่เยาวชนไทย โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมาในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความเท่าเทียมทางการศึกษากระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ภารกิจ

• ให้บริการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเยาวชนนักเรียนทั่วประเทศเพื่อให้ทราบระดับความสามารถและเป็นแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงความรู้ความสามารถทางวิชาการต่อไป

• มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีความสามารถโดยมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีความสามารถสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา

• จัดโครงการและบริการทางการศึกษา ส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• เป็นศูนย์รวมของนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนวความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาไทย

• เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์กรของรัฐและเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ : เลขที่ 175 หมู่ที่ 8  ถนนบางนา-ตราด  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250
โทรศัพท์ :  0-2739-9130,  0-2739-9131
โทรสาร : 0-2720-9744
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : info@toptestcenter.com
เวลาทำการ :  จันทร์ – เสาร์  เวลา  8.30 – 17.30 น.