Terms of Service (ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปเว็บไซต์ http://www.toptestcenter.com )

ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของนักปราชญ์ทั้งหลาย ผู้ซึ่งมีความประพฤติประดุจผู้มีศีล สมฐานะผู้มีปัญญา ปรัชญาหลักในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพและเป็นแหล่งสร้างสรรค์ปัญญาแก่เยาวชนไทย โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมาในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความเท่าเทียมทางการศึกษากระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และให้บริการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเยาวชนนักเรียนทั่วประเทศเพื่อให้ทราบระดับความสามารถและเป็นแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงความรู้ความสามารถทางวิชาการต่อไป มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีความสามารถโดยมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนนักเรียนที่มีความสามารถสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา จัดโครงการและบริการทงาการศึกษา ส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์รวมของนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนวความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาไทย เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์กรของรัฐและเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย และบริการการแสดงความคิดเห็นในกระทู้ และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิก(ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริการ” ) หากท่านประสงค์จะใช้บริการใด ๆ ของ http://www.toptestcenter.com โปรดกดปุ่ม “ตกลง” สมัครเป็นสมาชิก โดยบริษัทฯ จะถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในเว็บไซต์ ดังนี้

 1. การสมัครสมาชิก
  หากท่านประสงค์จะใช้บริการใด ๆ ใน http://www.toptestcenter.com ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม “สมัครสมาชิก | Register” และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้นหลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่ง e-mail ไปยังท่าน เพื่อแจ้งรหัสประจำตัว(ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ http://www.toptestcenter.com ได้ในทันที ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า “สมาชิก”
 2. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
  สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใด ๆ ใน http://www.toptestcenter.com นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิกมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านจะบอกเลิก การเป็นสมาชิกโดยการกดปุ่ม “ยกเลิก” หรือบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป”
 3. คำรับรองของสมาชิก
  สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้สมาชิกรับรองว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวสมาชิกและเป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป สมาชิกยินยอมให้บริษัทตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ และหากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกใบสมัครและ/หรือการให้บริการจาก http://www.toptestcenter.com ได้สมาชิกจะใช้บริการด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากบริษัทฯ เพื่อการใช้บริการใน http://www.toptestcenter.com ไว้เป็นความลับ สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการ โดยสมาชิกตกลงรับผิดชอบชำระค่าบริการหากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการ http://www.toptestcenter.com ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตามเนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใดใน http://www.toptestcenter.comต้องไม่มีลักษณะดังนี้

   • ข้อความหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ
   • การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรือการให้ข้อมูล หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อบริษัทฯ หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่น ๆ
   • ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของบริษัท และ/หรือบุคคลใดจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น
   • ขัดต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
   • ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่น สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ http://www.toptestcenter.com เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสมาชิกจะทำการปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบต่อบริษัท หากนำเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงมา upload ในเว็บไซต์ http://www.toptestcenter.com โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารหรือจดทะเบียนเพื่อให้เข้ามายังเว็บไซต์ http://www.toptestcenter.com ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
   • สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด
   • สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการ Upload จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้นและตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทหากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
   • สมาชิกต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 4. เงื่อนไขทั่วไป
  การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บน http://www.toptestcenter.com บริษัทไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ http://www.toptestcenter.com และเว็บไซต์ http://www.toptestcenter.com เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น โดยบริษัทไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารผ่านเว็บไซต์ http://www.toptestcenter.comผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถใช้คำสั่งพิเศษของเว็บบอร์ดตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ จัดให้มีขึ้น ข้อมูลโรงเรียนในโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการถือเป็นข้อมูลที่ยินยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของโรงเรียนหรือเพื่อสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณะ การศึกษา หรือสังคม และอื่นๆ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากทางราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแจ้งข้อมูลว่ามิให้ทำการเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนของท่านต่อสาธารณะชน
 5. สิทธิของบริษัท
  บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของบริษัทขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
 6. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท
  บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ แก่สมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
 7. การโอนสิทธิ
  สมาชิกจะโอนสิทธิและ /หรือหน้าที่ใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ http://www.toptestcenter.com ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ http://www.toptestcenter.com ให้แก่บุคคลใดก็ได้
 8. การสิ้นสุดการให้บริการ
  การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใด ๆ ก็ได้ ดังนี้
  – สมาชิกขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ
  – สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่บริษัทกำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ
  – หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ
  บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
  หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใด ๆ ในเว็บไซต์ http://www.toptestcenter.com ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป ยอมรับข้อตกลง