fbpx

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบ

/ประชาสัมพันธ์โครงการสอบ

รายละเอียดของโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ที่กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน

โครงการวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 34 และ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2562 เทอม 1

2019-02-25T22:21:22+07:00

รายละเอียดโครงการสามารถดูได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  

โครงการวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 34 และ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2562 เทอม 12019-02-25T22:21:22+07:00

โครงการวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 17 และ วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2562 เทอม 1

2019-02-25T22:21:34+07:00

รายละเอียดโครงการสามารถดูได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

โครงการวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 17 และ วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2562 เทอม 12019-02-25T22:21:34+07:00

โครงการ Top GPA Test ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 เทอม 1

2019-02-26T11:36:59+07:00

รายละเอียดโครงการสามารถดูได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

โครงการ Top GPA Test ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 เทอม 12019-02-26T11:36:59+07:00