TOP GPA TEST

TOP GPA TEST ครั้งที่ 8
ข้อสอบรวม 5 วิชาหลัก

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 8

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 8  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคลจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562