ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ TOP MATHEMATICS TEST ครั้งที่ 33
และ TOP SCIENCE TEST ครั้งที่ 17

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคล

ผู้สมัครสอบที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรางวัลไปยังสนามสอบ  ขอให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลกับอาจารย์ประสานงานโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562