โครงการวิจัยเรื่อง: การพัฒนาระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติสำหรับจัดคลังข้อสอบจำแนกตามเนื้อหาและระดับความยาก: การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมการประเมิน

ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียนในความดูแลของท่านเข้าร่วมโครงการ กรุณาทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. อ่านเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

2. การให้ความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form) (สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี) ให้ผู้ปกครองกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อสะดวก เพื่อผู้วิจัยขอความยินยอมจากท่านผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งข้อมูล E-Mail เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ หากท่านมีประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

3. กรอกข้อมูลของนักเรียนในความดูแลของท่านให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม

4. คุณสมบัติของนักเรียนผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครง คือ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีอายุอยู่ระหว่าง 12 – 16 ปี ซึ่งหมายถึงนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
4.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
4.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

5. แบบทดสอบมีทั้งหมด 6 ชุด จำแนกตามระดับความยากง่าย ดังนี้ ชุด A, B, C, D, E และ F

6. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำข้อสอบให้ครบทั้ง 6 ชุด ส่วนคะแนนในการทำแบบทดสอบของนักเรียนในความดูแลของท่าน ทางผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ในการวิจัย โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลผ่านไปยัง E-Mail ที่ท่านให้ไว้เท่านั้น

7. หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบ “ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์” เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการคัดเลือกให้มาทำแบบทดสอบ “ข้อสอบที่สร้างจากโปรแกรมสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์” โดยที่ผู้วิจัยจะแจ้งผ่านไปยัง E-Mail ที่ท่านให้ไว้

ลงทะเบียนเพื่อรอรับรหัสเข้าสอบ คลิก https://bit.ly/ttcfree1

กำหนดการในการจัดการทดสอบข้อสอบต้นแบบด้วยระบบออนไลน์ ดังนี้