โครงการวิจัยดุษฏีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)

เรื่อง: การพัฒนาระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติสำหรับจัดคลังข้อสอบจำแนกตามเนื้อหาและระดับความยาก: การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมการประเมิน

เรียนท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียนในความดูแลของท่านเข้าร่วมโครงการวิจัยข้างต้น กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. อ่านเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย เพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. การให้ความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form) สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ดังนั้นกรุณาให้ท่านผู้ปกครองกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อสะดวก พร้อมทั้งข้อมูล E-Mail เพื่อผู้วิจัยจะได้ชี้แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ หากท่านมีประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

3. กรอกข้อมูลของนักเรียนในความดูแลของท่านให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบฟอร์มก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ

4. คุณสมบัติของนักเรียนผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครง คือ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีอายุอยู่ระหว่าง 12 – 16 ปี ซึ่งหมายถึงนักเรียนที่มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • 4.1 นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  • 4.2 นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  • 4.3 นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

5. แบบทดสอบมีทั้งหมด 6 ชุด จำแนกตามระดับความยากง่าย ดังนี้

  • 5.1 ข้อสอบระดับง่าย 2 ชุด
  • 5.2 ข้อสอบระดับปานกลาง 2 ชุด
  • 5.3 ข้อสอบระดับยาก 2 ชุด

6. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกทำข้อสอบชุดใดชุดหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ชุด ก็ได้ (ทำได้ทุกชุด) ส่วนคะแนนในการทำแบบทดสอบของนักเรียนในความดูแลของท่าน ทางผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในการวิจัย โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลผ่านไปยัง E-Mail ที่ท่านให้ไว้เท่านั้น

7. หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบ “ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์” เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการคัดเลือกให้มาทำแบบทดสอบ “ข้อสอบที่สร้างจากโปรแกรมสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์” โดยที่ผู้วิจัยจะแจ้งผ่านไปยัง E-Mail ที่ท่านให้ไว้

เริ่มทำแบบทดสอบ