การประเมินผลจะประเมินตามรูปแบบที่จัดสอบ คือ

1. การประเมินผลการสอบแบบแยกรายวิชา

2. การประเมินผลการสอบแบบรวม 5 วิชาหลัก  (TOP GPA TEST)

บริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลการตรวจกระดาษคำตอบ เครื่องอ่านหมายด้วยแสง หรือ Optical Mark Read (OMR) Scanners เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรวบรวมข้อมูล และมีประสิทธิผลสูงกว่าการนำเข้าข้อมูลด้วยมือ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยในเวลาเดียวกัน

1. การประเมินผลการสอบแบบแยกรายวิชา 

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร แบ่งการจัดสอบ,  ประเมินผลการสอบและมอบทุนการศึกษาเป็น  10  ระดับชั้น  ดังต่อไปนี้

ระดับประถมศึกษา  4  ระดับ

 1. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษา 6 ระดับ

 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การประมวลผลในใบแสดงผลคะแนนของนักเรียนผู้เข้าร่วมสอบทุกคน จะแสดงผลคะแนนของรายวิชานั้นๆ พร้อมกับแสดงผลคะแนนแยกย่อยตามสาระ ในแต่ละสาระการเรียนรู้ของวิชานั้นๆ ด้วย  ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ 1

เนื้อหาจะเน้นเทอม 1  มีข้อสอบจำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนนเหมือนกันทุกระดับชั้น  โดยประเมินผลคะแนนแยกย่อยออกเป็น  3 ส่วน  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ

 1. พื้นฐานและความเข้าใจ  40 คะแนน
 2. การวิเคราะห์/การประยุกต์ใช้  60 คะแนน
 3. การสังเคราะห์/ประเมินค่า  50 คะแนน

 

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบจำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน เหมือนกันทุกระดับชั้น โดยประเมินผลคะแนนแยกย่อย 4 สาระฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ

 1. Reading  50 คะแนน,
 2. Grammar 50 คะแนน
 3. Conversation 50 คะแนน
 4. Vocabulary 50 คะแนน

 

วิชาภาษาไทย  

ข้อสอบจำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน เหมือนกันทุกระดับชั้น โดยประเมินผลคะแนนแยกย่อย  3  สาระฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ

 1. หลักภาษา 75 คะแนน
 2. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (การอ่าน, การเขียน, การฟัง-การดู-การพูด) 75 คะแนน
 3. วรรณคดีและวรรณกรรม  50 คะแนน

 

 

 

 

วิชาสังคมศึกษา 

ข้อสอบจำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน เหมือนกันทุกระดับชั้น โดยประเมินผลคะแนนแยกย่อย 5 สาระฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ

 1. ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 40 คะแนน
 2. หน้าที่พลเมือง 40 คะแนน
 3. เศรษฐศาสตร์  40 คะแนน
 4. ประวัติศาสตร์  40 คะแนน
 5. ภูมิศาสตร์ 40 คะแนน

 

 

 

วิชาคณิตศาสตร์ 2

เนื้อหาเทอม 1 และ 2  มีข้อสอบจำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนนเหมือนกันทุกระดับชั้น  โดยประเมินผลคะแนนแยกย่อย 3 ส่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ

  1. พื้นฐานและความเข้าใจ  40 คะแนน
 1. การวิเคราะห์/การประยุกต์ใช้  60 คะแนน
 2. การสังเคราะห์/ประเมินค่า  50 คะแนน

 

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์   

ข้อสอบจำนวน 80ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน เหมือนกันทุกระดับชั้น โดยประเมินผลคะแนนแยกย่อย 4 สาระฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ

 1. ชีววิทยา 50 คะแนน
 2. เคมี  50 คะแนน
 3. ฟิสิกส์  50 คะแนน
 4. โลก ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี  50 คะแนน

 

 • เนื้อหาทุกวิชาในระดับชั้น ป.3 จะครอบคลุม ป.ต้น (ป.1-ป.3), ป.6 จะครอบคลุม ป.ปลาย (ป.4-ป.6),  ม.3 จะครอบคลุม ม. ต้น (ม.1-ม.3) และ ม.6 จะครอบคลุม  ม. ปลาย  (ม.4 – ม.6)  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการประเมินวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ  O-NET, NT และการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ

2. การประเมินผลการสอบแบบรวม 5 วิชาหลัก  (TOP GPA TEST)

โครงการ  TOP GPA TEST  เป็นโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการที่ทาง Top Test Center  จัดทำขึ้นโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดทำข้อสอบที่ได้มาตรฐาน  โดยกลุ่มคณะอาจารย์ที่ได้รับเชิญมาเป็นกรรมการออกข้อสอบจะคัดเลือกมาจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง และข้อสอบทุกวิชาที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสอบนั้นจะยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

 • ข้อสอบต้องออกครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละช่วงชั้น
 • ข้อสอบจะมีเนื้อหาทั้งในระดับพื้นฐานและการวิเคราะห์/ประยุกต์ใช้  เพื่อให้ข้อสอบสามารถวัดความ สามารถทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างชัดเจน

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร แบ่งการจัดสอบ,  ประเมินผลการสอบและมอบทุนการศึกษาเป็น  3  ช่วงชั้น  ดังต่อไปนี้
1. ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
2. ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
3. ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

หลักเกณฑ์ของคะแนนสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ คะแนนรวม 500 คะแนน แยกออกเป็นดังนี้

 1. วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เหมือนกันทุกช่วงชั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดข้อสอบจะครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละช่วงชั้น
 2. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เหมือนกันทุกช่วงชั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเนื้อหาข้อสอบจะประกอบด้วย Reading,  Grammar,  Conversation,  Vocabulary
 3. วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน เหมือนกันทุกช่วงชั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเนื้อหาข้อสอบจะประกอบด้วย หลักภาษา,  การอ่าน,  การเขียน, การฟัง-การดู-การพูด, วรรณคดีและวรรณกรรม
 4. วิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน เหมือนกันทุกช่วงชั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเนื้อหาข้อสอบจะประกอบด้วย ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม,  หน้าที่พลเมือง,  เศรษฐศาสตร์,   ประวัติศาสตร์,   ภูมิศาสตร์
 5. วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม  100 คะแนน เหมือนกันทุกช่วงชั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเนื้อหาข้อสอบจะประกอบด้วยชีววิทยา,  เคมี,  ฟิสิกส์,  โลก ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

 • เนื้อหาทุกวิชาในแต่ละช่วงชั้นสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการประเมินวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ เช่น O-NET, NT และเพื่อการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป