โครงการ National Test Online Program

เกณฑ์การให้รางวัล

เกณฑ์การให้เหรียญรางวัล

80% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทอง
70% ขึ้นไป ได้รับเหรียญเงิน
60% ขึ้นไป ได้รับเหรียญทองแดง

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครสอบ

การสมัครสอบ

 1. เข้าสู่เว็บกรอกใบสมัคร https://apply.toptestcenter.com/ntop
 2. เลือกประเภทการสมัคร National Test Online Program
 3. ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
 4. ทำการสแกน QR Code เพื่อชำระเงินค่าสมัคร
 5. เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมล ซึ่งยืนยันการสมัครสำเร็จ และรายละเอียดการเข้าสอบทันที

*หมายเหตุ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว ทางโครงการจะไม่คืนเงินทุกกรณี

รายละเอียดข้อสอบ

ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 30 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4-6
 3. ม.1-3
 4. ม.4-6

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมี 40 ข้อ 100 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น

 • ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
 1. ป.1-3
 2. ป.4-6
 3. ม.1-3
 4. ม.4-6

ช่วงคะแนนแต่ละ Band

0-39 คะแนน Band 0

40-59 คะแนน Band 1

60-69 คะแนน Band 2

70-79 คะแนน Band 3

80-100 คะแนน Band 4

เวลา

เวลาในการทำข้อสอบ

 • คณิตศาสตร์ ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง
 • ภาษาอังกฤษ ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง