fbpx

TTC News

Home/TTC News

สอบออนไลน์ TTC เทอม 1 ปี 2563

2020-07-31T17:44:22+07:00

โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ Top Test Center แบบ ONLINE โครงการสอบ Top Test Center แบบ ONLINE การสมัครสอบ ONLINE นี้ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบที่บ้าน เป็นข้อสอบชุดเดียวกับการสอบที่สนามสอบกลางและที่โรงเรียน โปรดกรอกข้อมูลใบสมัคร ,ชำระเงิน และยืนยันการชำระเงินที่ ระบบยืนยันการชำระเงินสำหรับสอบ ONLINE วิชา วันปิดรับสมัคร วันสอบ เวลาสอบ วันประกาศผล ระดับชั้น ค่าสมัคร คณิตศาสตร์ 2 ต.ค. 63 4-18 ต.ค. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 27 ต.ค. 63 ป.1-ม.6 200 บาท ภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 63 4-18 ต.ค. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 27 ต.ค. 63 ป.1-ม.6 200 บาท ภาษาไทย 19 ต.ค. 63 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 18 พ.ย. 63 ป.1-ม.6 200 บาท สังคมศึกษา 19 ต.ค. 63 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 63 เวลาใดก็ได้ที่สะดวก 18 พ.ย. 63 ป.1-ม.6 200 บาท GPA 19 ต.ค. 63 21 ต.ค. [...]

สอบออนไลน์ TTC เทอม 1 ปี 25632020-07-31T17:44:22+07:00

โครงการ TOP TEST CENTER 2020

2020-07-27T23:45:33+07:00

โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ Top Test Center ปีที่ 20 (มีแบบสอบ ONLINE ด้วยนะ คลิก) เริ่มต้นเทอม 1 ปี 2563 กลับมาอีกครั้งกับโครงการสอบ Top Test Center การสมัครสอบสนามกลางนี้ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ แต่ทางโรงเรียนไม่ได้เปิดเป็นสนามสอบ โปรดกรอกข้อมูล ,ชำระเงิน และยืนยันการชำระเงินที่ ระบบยืนยันการชำระเงิน วิชา วันปิดรับสมัคร วันสอบ เวลาสอบ วันประกาศผล ระดับชั้น ค่าสมัคร คณิตศาสตร์ 31 ส.ค. 63 26 ก.ย. 63 08.00-10.00 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท ภาษาอังกฤษ 31 ส.ค. 63 26 ก.ย. 63 10.30-12.30 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท ภาษาไทย 21 ก.ย. 63 17 ต.ค. 63 08.00-10.00 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท สังคมศึกษา 21 ก.ย. 63 17 ต.ค. 63 10.30-12.30 น. หลังสอบ 1 เดือน ป.1-ม.6 150 บาท GPA 21 ก.ย. 63 17 [...]

โครงการ TOP TEST CENTER 20202020-07-27T23:45:33+07:00

สอบ ONLINE 2020

2020-06-04T22:32:26+07:00

รายละเอียดของโครงการสอบออนไลน์ ข้อสอบออนไลน์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ข้อสอบรวม 5 วิชา คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์          ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1  และ ม.4 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทั้งหมด 120 ข้อ คะแนนเต็ม 600 คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน) ข้อสอบออนไลน์ แยกรายวิชา ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3 ข้อสอบแยกรายวิชา มี 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์          ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน คณิตศาสตร์ ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน) การวัดและประเมินผลความสามารถทางคณิตศาสตร์ ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน ภาษาอังกฤษ ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ข้อละ 2.5 คะแนน) ข้อสอบมี 4 Parts ประกอบด้วย - Reading 10 ข้อ (25 คะแนน) - Grammar 10 ข้อ (25 [...]

สอบ ONLINE 20202020-06-04T22:32:26+07:00

การทดสอบออนไลน์ “ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์”

2020-04-25T00:21:52+07:00

โครงการวิจัยดุษฏีนิพนธ์ (ปริญญาเอก) เรื่อง: การพัฒนาระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติสำหรับจัดคลังข้อสอบจำแนกตามเนื้อหาและระดับความยาก: การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมการประเมิน เรียนท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียนในความดูแลของท่านเข้าร่วมโครงการวิจัยข้างต้น กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. อ่านเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย เพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. การให้ความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form) สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ดังนั้นกรุณาให้ท่านผู้ปกครองกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อสะดวก พร้อมทั้งข้อมูล E-Mail เพื่อผู้วิจัยจะได้ชี้แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ หากท่านมีประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 3. กรอกข้อมูลของนักเรียนในความดูแลของท่านให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบฟอร์มก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ 4. คุณสมบัติของนักเรียนผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครง คือ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีอายุอยู่ระหว่าง 12 - 16 ปี ซึ่งหมายถึงนักเรียนที่มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 4.1 นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 4.2 นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 4.3 นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 5. แบบทดสอบมีทั้งหมด 6 ชุด จำแนกตามระดับความยากง่าย ดังนี้ 5.1 ข้อสอบระดับง่าย 2 ชุด 5.2 ข้อสอบระดับปานกลาง 2 ชุด 5.3 ข้อสอบระดับยาก 2 ชุด 6. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกทำข้อสอบชุดใดชุดหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ชุด ก็ได้ (ทำได้ทุกชุด) ส่วนคะแนนในการทำแบบทดสอบของนักเรียนในความดูแลของท่าน ทางผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในการวิจัย โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลผ่านไปยัง E-Mail ที่ท่านให้ไว้เท่านั้น 7. หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบ "ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์" เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการคัดเลือกให้มาทำแบบทดสอบ "ข้อสอบที่สร้างจากโปรแกรมสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์" โดยที่ผู้วิจัยจะแจ้งผ่านไปยัง E-Mail ที่ท่านให้ไว้ เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัย เริ่มทำแบบทดสอบ [...]

การทดสอบออนไลน์ “ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์”2020-04-25T00:21:52+07:00

ประกาศผลสอบ Top GPA Test ปี 2562 เทอม 2

2020-02-25T01:53:31+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันวิชา Top GPA Testด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ Top GPA Test ปี 2562 เทอม 22020-02-25T01:53:31+07:00

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปี 2562 เทอม 2

2020-02-18T01:24:11+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปี 2562 เทอม 22020-02-18T01:24:11+07:00

JESC 2020 สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน “ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม”

2020-03-06T17:07:25+07:00

ประกาศ เลื่อนกิจกรรม ไปเป็นช่วงเดือนตุลาคม 2020 เนื่องจากไวรัส COVID-19 สมัครค่ายเลย กลับมาอีกครั้ง ของสุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย Junior English Summer Camp ตอน ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม ข่าวดีสำหรับน้องๆ อายุ 6-10 ปี ทาง TOP TEST CENTER ร่วมกับ WE PREMIUM ENGLISH CENTER จัดค่าย “Junior English Summer Camp 2020” สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะ LOGIC (ตรรกศาสตร์) , COLLABORATION (ความร่วมมือทำงานเป็นทีม) และพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อีกทั้งจะได้เพิ่มพูนคำศัพท์มากมายจากกิจกรรมมากมายในบรรยากาศสุดมันส์ สอนโดยคุณครู Native Speakers และทีมพี่ๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ หากน้องๆ อายุ 6-10 ปี สนใจจะสมัครเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน “ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม” สามารถกรอกใบสมัครได้ถึง 31 มีนาคมนี้ และจะประกาศผลการสมัครในช่วงต้นของเดือนเมษายน ช่องทางการสมัคร : http://www.bit.ly/jesc2020 เกณฑ์การคัดเลือก : เลือกจากคลิปแนะนำตัวเป็นและแสดงความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ , การตอบคำถาม ทุกคนที่เข้าค่ายจะได้รับเสื้อกราวน์ และประกาศณียบัตรรับรองการผ่านการอบรม สถานที่ : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020 ติดต่อสอบถาม E-mail : camp@toptestcenter.com Line@ : @TOPTESTCENTER http://line.me/ti/p/~@toptestcenter Tel : 092-556-5557 (พี่ธามม์) , [...]

JESC 2020 สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน “ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม”2020-03-06T17:07:25+07:00

รายละเอียดการสอบ ’62

2019-10-21T13:09:04+07:00

น้องๆ นักเรียนทั่วประเทศโปรดเตรียมตัว เปิดรับสมัครสอบแล้ว โครงการสอบ TOP TEST CENTER ปีการศึกษา 2562 เทอมที่ 2 ชิงถ้วยเกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 2แสนบาท . เปิดสอบวิชาอะไรบ้าง? – สำหรับน้องๆ ม.ปลาย #dek63 #dek64 #dek65 #tcas คณิตศาสตร์ / PAT1 วิทยาศาสตร์ / PAT2 – สำหรับน้องๆ ประถม และม.ต้น คณิตศาสตร์ / O-NET วิทยาศาสตร์ / O-NET TOP GPA TEST รวม 5 วิชาหลัก ทั้งหมด 120 ข้อ . สิ่งที่จะได้รับ ฟรีข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ได้เกียรติบัตรแสดงคะแนนแยกย่อยแต่ละหัวข้อทุกคน – คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 10 ระดับชั้น ได้แก่ – ป.1-3 – ป.4 – ป.5 – ป.6 – ม.1 – ม.2 – ม.3 – ม.4 – ม.5 – ม.6 – TOP GPA TEST แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ – ป.1-3 – ป.4-6 – ม.1-3  สนใจสมัครสอบ สำหรับนักเรียน – วิธีสมัครแบ่งเป็น 2 วิธี [...]

รายละเอียดการสอบ ’622019-10-21T13:09:04+07:00

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ปี 2562 เทอม 1

2019-10-13T19:33:10+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 9ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ปี 2562 เทอม 12019-10-13T19:33:10+07:00

ประกาศผลสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปี 2562 เทอม 1

2019-10-06T23:48:17+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP THAI TEST ครั้งที่ 17และ TOP SOCIAL TEST ครั้งที่ 18ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา ปี 2562 เทอม 12019-10-06T23:48:17+07:00

Quicklinks

Contact Info

175 หมู่ 8 ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เชตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Phone: 02-739-9130 / 02-739-9131

Fax: 02-720-9744

Web: TopTestCenter

Recent Posts

Go to Top