fbpx

โครงการสอบ TTC ปี 2564 เทอม 1

2021-05-12T12:58:53+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2564 เทอม 1 การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง เทอม 1 ปี 2564 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา "คณิตศาสตร์" "ภาษาอังกฤษ" "ภาษาไทย" "สังคมศึกษา" และ "GPA รวม 5 วิชาหลัก (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม วิชาละ 24 ข้อ)" โดยมีการสอบเป็น 2 ประเภทคือ 1.สอบที่สนามสอบทั่วประเทศ 2.สอบออนไลน์(สอบที่บ้าน) สำหรับคนที่ไม่สะดวกไปสอบที่สนามสอบ *แต่รางวัลการสอบจะแตกต่างกันไป คลิกอ่านรายละเอียด กรอกใบสมัครทันที รายละเอียดข้อสอบ ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ ป.1-3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น 10 ระดับชั้นคือ ป.1-3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ข้อสอบวิชาภาษาไทย จะมี 80 ข้อ 200 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น [...]

โครงการสอบ TTC ปี 2564 เทอม 12021-05-12T12:58:53+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2563 เทอม 2

2020-12-14T15:10:41+07:00

โครงการสอบ TTC ปี 2563 เทอม 2 การสอบเทอมนี้ มีแบบไหนบ้าง และมีวิชาอะไรบ้าง เทอม 2 ปี 2563 นี้ ทางโครงการมีสอบวิชา "คณิตศาสตร์" "วิทยาศาสตร์" และ "GPA รวม 5 วิชาหลัก (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม วิชาละ 24 ข้อ)" โดยมีการสอบเป็น 2 ประเภทคือ 1.สอบที่สนามสอบ ซึ่งมี 16 สนามสอบกลาง ทั่วประเทศ 2.สอบออนไลน์(สอบที่บ้าน) สำหรับคนที่ไม่สะดวกไปสอบที่สนามสอบ *แต่รางวัลการสอบจะแตกต่างกันไป คลิกอ่านรายละเอียด รายชื่อสนามสอบกลางในเทอมนี้ ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย ระยอง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พัทลุง โรงเรียนพัทลุง นนทบุรี โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว(ติดกับกรุงเทพฯ) ขอนแก่น โรงเรียนกวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์(คณิตศาสตร์ครูหนึ่ง) ลพบุรี โรงเรียนกวดวิชาสตาร์แมท มุกดาหาร Genius Academy ภูเก็ต โรงเรียนกวดวิชาเพาเวอร์เบรนส อุดรธานี โรงเรียนกวดวิชาสตาร์แมท อุดรธานี SMARTMATH CENTER ศรีสะเกษ Maths Junior สระบุรี โรงเรียนกวดวิชาสตาร์แมท กรอกใบสมัครทันที รายละเอียดข้อสอบ ข้อสอบมีกี่ข้อ และกี่คะแนน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ จะมี 50 ข้อ 150 คะแนน เท่ากันทุกระดับชั้น ข้อสอบแบ่งเป็น [...]

โครงการสอบ TTC ปี 2563 เทอม 22020-12-14T15:10:41+07:00

สอบ ONLINE 2020

2020-06-04T22:32:26+07:00

รายละเอียดของโครงการสอบออนไลน์ ข้อสอบออนไลน์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ข้อสอบรวม 5 วิชา คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์          ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1  และ ม.4 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทั้งหมด 120 ข้อ คะแนนเต็ม 600 คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน) ข้อสอบออนไลน์ แยกรายวิชา ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3 ข้อสอบแยกรายวิชา มี 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์          ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน คณิตศาสตร์ ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน) การวัดและประเมินผลความสามารถทางคณิตศาสตร์ ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน ภาษาอังกฤษ ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ข้อละ 2.5 คะแนน) ข้อสอบมี 4 Parts ประกอบด้วย - Reading 10 ข้อ (25 คะแนน) - Grammar 10 ข้อ (25 [...]

สอบ ONLINE 20202020-06-04T22:32:26+07:00

การทดสอบออนไลน์ “ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์”

2020-04-25T00:21:52+07:00

โครงการวิจัยดุษฏีนิพนธ์ (ปริญญาเอก) เรื่อง: การพัฒนาระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติสำหรับจัดคลังข้อสอบจำแนกตามเนื้อหาและระดับความยาก: การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมการประเมิน เรียนท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียนในความดูแลของท่านเข้าร่วมโครงการวิจัยข้างต้น กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. อ่านเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย เพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. การให้ความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form) สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ดังนั้นกรุณาให้ท่านผู้ปกครองกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สามารถติดต่อสะดวก พร้อมทั้งข้อมูล E-Mail เพื่อผู้วิจัยจะได้ชี้แจ้งรายละเอียดอื่น ๆ หากท่านมีประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 3. กรอกข้อมูลของนักเรียนในความดูแลของท่านให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบฟอร์มก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ 4. คุณสมบัติของนักเรียนผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครง คือ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีอายุอยู่ระหว่าง 12 - 16 ปี ซึ่งหมายถึงนักเรียนที่มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 4.1 นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 4.2 นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 4.3 นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 5. แบบทดสอบมีทั้งหมด 6 ชุด จำแนกตามระดับความยากง่าย ดังนี้ 5.1 ข้อสอบระดับง่าย 2 ชุด 5.2 ข้อสอบระดับปานกลาง 2 ชุด 5.3 ข้อสอบระดับยาก 2 ชุด 6. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกทำข้อสอบชุดใดชุดหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ชุด ก็ได้ (ทำได้ทุกชุด) ส่วนคะแนนในการทำแบบทดสอบของนักเรียนในความดูแลของท่าน ทางผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในการวิจัย โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลผ่านไปยัง E-Mail ที่ท่านให้ไว้เท่านั้น 7. หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบ "ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์" เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการคัดเลือกให้มาทำแบบทดสอบ "ข้อสอบที่สร้างจากโปรแกรมสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์" โดยที่ผู้วิจัยจะแจ้งผ่านไปยัง E-Mail ที่ท่านให้ไว้ เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัย เริ่มทำแบบทดสอบ [...]

การทดสอบออนไลน์ “ข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์”2020-04-25T00:21:52+07:00

ประกาศผลสอบ Top GPA Test ปี 2562 เทอม 2

2020-02-25T01:53:31+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันวิชา Top GPA Testด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ Top GPA Test ปี 2562 เทอม 22020-02-25T01:53:31+07:00

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปี 2562 เทอม 2

2020-02-18T01:24:11+07:00

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดเรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว#toptestcenter ดูผลรายบุคคล ดูผลจัดอันดับผู้ได้รางวัล

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปี 2562 เทอม 22020-02-18T01:24:11+07:00

JESC 2020 สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน “ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม”

2020-03-06T17:07:25+07:00

ประกาศ เลื่อนกิจกรรม ไปเป็นช่วงเดือนตุลาคม 2020 เนื่องจากไวรัส COVID-19 สมัครค่ายเลย กลับมาอีกครั้ง ของสุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย Junior English Summer Camp ตอน ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม ข่าวดีสำหรับน้องๆ อายุ 6-10 ปี ทาง TOP TEST CENTER ร่วมกับ WE PREMIUM ENGLISH CENTER จัดค่าย “Junior English Summer Camp 2020” สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะ LOGIC (ตรรกศาสตร์) , COLLABORATION (ความร่วมมือทำงานเป็นทีม) และพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อีกทั้งจะได้เพิ่มพูนคำศัพท์มากมายจากกิจกรรมมากมายในบรรยากาศสุดมันส์ สอนโดยคุณครู Native Speakers และทีมพี่ๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ หากน้องๆ อายุ 6-10 ปี สนใจจะสมัครเข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน “ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม” สามารถกรอกใบสมัครได้ถึง 31 มีนาคมนี้ และจะประกาศผลการสมัครในช่วงต้นของเดือนเมษายน ช่องทางการสมัคร : http://www.bit.ly/jesc2020 เกณฑ์การคัดเลือก : เลือกจากคลิปแนะนำตัวเป็นและแสดงความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ , การตอบคำถาม ทุกคนที่เข้าค่ายจะได้รับเสื้อกราวน์ และประกาศณียบัตรรับรองการผ่านการอบรม สถานที่ : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020 ติดต่อสอบถาม E-mail : [email protected] [email protected] : @TOPTESTCENTER http://line.me/ti/p/[email protected] Tel : 092-556-5557 (พี่ธามม์) , [...]

JESC 2020 สุดยอดค่ายสร้างอัจฉริยะตัวน้อย ตอน “ทดลองวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม”2020-03-06T17:07:25+07:00
Go to Top