รายละเอียดของโครงการสอบออนไลน์

  1. ข้อสอบออนไลน์สอบเข้า ม.1 และ ม.4

ข้อสอบรวม 5 วิชา คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์

         ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1  และ ม.4

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวนข้อทั้งหมด 120 ข้อ คะแนนเต็ม 600 คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน)

  1. ข้อสอบออนไลน์ แยกรายวิชา ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3

ข้อสอบแยกรายวิชา มี 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

         ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน คณิตศาสตร์ ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวนข้อทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน)

การวัดและประเมินผลความสามารถทางคณิตศาสตร์


ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน ภาษาอังกฤษ ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวนข้อทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ข้อละ 2.5 คะแนน)

ข้อสอบมี 4 Parts ประกอบด้วย

– Reading 10 ข้อ (25 คะแนน)

– Grammar 10 ข้อ (25 คะแนน)

– Conversation 10 ข้อ (25 คะแนน)

– Vocabulary 10 ข้อ (25 คะแนน)

How do we interpret the scores / ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ลักษณะข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน วิทยาศาสตร์ ป.ต้น (ป.1-3) ถึง ม.3

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวนข้อทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ข้อละ 2.5 คะแนน)

ข้อสอบมี 4 Parts ประกอบด้วย

– ชีววิทยา 10 ข้อ (25 คะแนน)

– เคมี 10 ข้อ (25 คะแนน)

– ฟิสิกส์ 10 ข้อ (25 คะแนน)

– โลก ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี 10 ข้อ (25 คะแนน)

 

การวัดและประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการจะได้รับ

– ไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียด หลังจากการประกาศผลสอบเสร็จสิ้น

– ทราบอันดับผลคะแนนของตนเองที่สมัครสอบเทียบกับผู้สอบคนอื่น

– ผู้ที่ผ่านการสอบออนไลน์ทุกคน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ แบบอาร์ทมัน 4 สี

– ผู้ที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละวิชาจะได้รับเหรียญรางวัลเชิดชู