ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ TOP THAI TEST ครั้งที่ 17
และ TOP SOCIAL TEST ครั้งที่ 18

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ
และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว
#toptestcenter